ReadyPlanet.com
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์

  [26 ส.ค.2559] ศิริสาธิตเกมส์ครั้งที่ 5article

กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายในบริเวณสนามโรงเรียนศิริสาธิต จ.สุราษฎร์ธานี  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงาน โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผน  การปฏิบัติงาน  การแก้ไขปัญหา  ไปสู่การดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  อีกทั้งยังได้สอนให้นักเรียนได้เรียนรู้กับการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อสร้างเสริมความสามัคคี  ซึ่งนักเรียนทุกคนเรียนรู้การรู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย ได้พร้อมก้ัน

[16 ส.ค.2559]กิจกรรมสานฝันสู่อาชีพ...ผู้พิพากษาarticle

กิจกรรมนี้คัดเลือกนักเรียนที่สนใจ อาชีพ นักกฎหมาย ผู้พิพากษา เข้าร่วมชมการทำงานภายในศาล จ.สุราษฎร์ธานี  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมองเห็น เข้าใจ ลักษณะของอาชีพ  พบปะพูดคุยกับผู้ที่ปฏิบัติงาน อาทิ ทนายความ  อัยการ และผู้พิพากษา  จนไปสู่การเกิดแรงบันดาลใจในการมุ่งมั่นสู่อาชีพ นักกฎหมายต่อไป

[8 - 12 ส.ค. 59] กิจกรรมวันแม่แห่งชาติarticle

เนื่องด้วยเทศกาลวันแม่แห่งชาติ  กับกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ให้นักเรียนนำความรู้มาใช้  ในการประดิษฐ์ของขวัญ เพื่อมอบให้แด่คุณแม่


[7 กรกฎาคม 2559] ประชุมผู้ปกครอง ปี 2559

 กิจกรรมนี้  เป็นการเปิดโอกาสในการพบปะกันระหว่างผู้ปกครอง กับ ผู้บริหาร และคณะครู  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  บอกเล่าพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล  รับทราบปัญหา  เสนอแนวทางในการแก้ไข แบบรายบุคคล  เพื่อพร้อมกับการปรับพฤติกรรม  สภาพการเรียน  ความเป็นอยู่ให้กับนักเรียน  ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีเยี่ยม   

[6 ก.พ. 59] ติว o-net นร. ร.ร.ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

กิจกรรมติวเข้มเพื่อเตรียมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
วันที่ 6 ก.พ. 59 เวลา 08.00 - 12.30 น 
ณ หอประชุมเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นักเรียน ชั้น ป.6 จำนวน 9 โรงเรียน


 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
1.โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่              6.โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
2.โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี             7.โรงเรียนเทศบาลวัดเท้าโคตร
3.โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์           8.โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
4.โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง       9.โรงเรียนนานาชาติเทศบาล ทน.นศ.
5.โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

Dawload เอกสารติว o-net วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

 

[19 ธ.ค. 58] นิทรรศการ 'สายน้ำแห่งชีวิต'

นักเรียนเข้าร่วม นิทรรศการ  'สายน้ำแห่งชีวิต'
ณ วัดท่าสะท้อน อ.พุนพิน ในวันที่ 19 ธ.ค. 2558

 

 

[ ติว O-NET คณิตศาสตร์ ให้ นร.ชั้น ม.3 ร.ร.มัธยมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ]article

ท่าน อ.โกสิทธิ์  ศิริสาธิตกิจ (ผู้ก่อตั้ง รร.ศิริสาธิต)
ติวเพื่ิอเพ่ิ่มคะแนนทดสอบระดับประเทศ (O-Net)
ให้กับ รร.มัธยมประจำจังหวัด  เป็นนักเรียน ชั้น ม.3 ทั้งระดับ
ในวิชา คณิตศาสตร์ ของ รร.สุราษฎร์ธานี
วันที 19 ม.ค. 59 นักเรียน จำนวน 12 ห้อง 500 คน

 

[ ติว O-NET คณิตศาสตร์ ให้ นร.ชั้น ป.6 ร.ร.ประถมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ]article

ท่าน อ.โกสิทธิ์  ศิริสาธิตกิจ (ผู้ก่อตั้ง รร.ศิริสาธิต) 
ติวเพื่ิอเพ่ิ่มคะแนนทดสอบระดับประเทศ (O-Net) 
ให้กับ รร.ประถมประจำจังหวัด เป็นนักเรียนชั้นป.6 ทั้งระดับ 
ในวิชา คณิตศาสตร์ ของ รร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี 
วันที่ 30 พ.ย. 58 นักเรียน จำนวน 6 ห้อง 200 คน

[20 มี.ค. 58] ผลการสอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

      ค่านิยม 12 ประการ 

ข้อที่ 4.  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษาเล่าเรียน

ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

[20 มี.ค. 58] ผลการสอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

       ค่านิยม 12 ประการ 

ข้อที่ 4.  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษาเล่าเรียน

ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

[Go to top]ขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมเวปไซต์ โรงเรียนศิริสาธิต